Algemene voorwaarden The Luxury Floor

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail, online via onze website, via ons Instagram account of via onze Facebook pagina, gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen The Luxury Floor en een cliënt waarop The Luxury Floor deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen
The Luxury Floor
The Luxury Floor staff zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. The Luxury Floor zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraak
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan The Luxury Floor melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal The Luxury Floor het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag The Luxury Floor de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

4. Betaling
Alle prijzen van de behandeling staan vermeld op de website van The Luxury Floor.Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21 procent BTW. Acties en aanbiedingen op de website, in advertenties of via andere kanalen zoals bijvoorbeeld facebook, zijn geldig in de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Na de behandeling dient de cliënt de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

5. Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet The Luxury Floor voorafgaand de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan The Luxury Floor aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. The Luxury Floor neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenbestandsysteem. The Luxury Floor behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. The Luxury Floor zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. (Bijzondere) persoonsgegevens die The Luxury Floor verwerkt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. The Luxury Floor houdt zich daarbij aan de bepalingen van de toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacy- en cookieverklaring van The Luxury Floor.

6. Geheimhouding
The Luxury Floor is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijden de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, The Luxury Floor verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
The Luxury Floor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Tevens is The Luxury Floor niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook).
Een allergische reactie zal nimmer leiden tot restitutie.

8. Beschadiging & diefstal
The Luxury Floor heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
The Luxury Floor meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van The Luxury Floor en de behandelende schoonheidsspecialiste. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal The Luxury Floor de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

10. Garantie
The Luxury Floor geeft geen garantie op producten wanneer:
* De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
* De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
* De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
* De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
* Wanneer de cliënt een product om bepaalde redenen wil retourneren, dan is dit alleen mogelijk wanneer het product niet is aangebroken of is gebruikt.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen The Luxury Floor en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

The Luxury Floor
Rechtstraat 21a
6221 EE Maastricht

KVK: 14096997[:]