Terms and conditions The Luxury Floor The Brow Queen Academy

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen The Luxury Floor – The Brow Queen Academy en de cursist.
The Luxury Floor – The Brow Queen Academy
is geregistreerd onder KvK . 14096997

Definities
Cursus: alle door The Luxury Floor – The Brow Queen Academy aangeboden diensten, waaronder in ieder geval de Masterclass(es) opleiding(en), cursus(sen), workshop(s) en privé training(en).
Cursist: degene, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een cursus van The Luxury Floor – The Brow Queen Academy afneemt.
Cursusgeld: de prestatie in geld die de cursist aan The Luxury Floor – The Brow Queen Academy dient te voldoen voor een cursus.
Partijen: The Luxury Floor – The Brow Queen Academy en cursist tezamen.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van The Luxury Floor – The Brow Queen Academy ter zake diensten aan of voor cursist.
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van eventuele andere (algemene) voorwaarden van cursist worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Inschrijving
1. Inschrijving voor een cursus van The Luxury Floor – The Brow Queen Academy geschiedt via de daarvoor voorziene inschrijvingsdocumenten of door het zo volledig mogelijk invullen en toezenden van het inschrijfformulier, en geldt voor de op het document of inschrijfformulier aangegeven cursus.
2. De inschrijving wordt door The Luxury Floor – The Brow Queen Academy gezien als aanvaarding van een aanbod en leidt na betaling van het cursusgeld tot een (juridisch) bindende overeenkomst.

Artikel 3. Overeenkomst
1.  The Luxury Floor – The Brow Queen Academy heeft het recht de cursus(sen) op één of meer (wezenlijke) punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van The Luxury Floor – The Brow Queen Academy aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Als de oorzaak van de wijziging aan cursist kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van cursist.

Als de oorzaak van de wijziging aan The Luxury Floor – The Brow Queen Academy kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van  The Luxury Floor – The Brow Queen Academy. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 8 (“Aansprakelijkheid”). Als het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 2. Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.  The Luxury Floor – The Brow Queen Academy zal cursist zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 4. Uitvoering van de dienstverlening
1.   The Luxury Floor – The Brow Queen Academy staat evenwel niet in voor het bereiken van een door cursist beoogd resultaat. De verbintenis tussen The Luxury Floor – The Brow Queen Academy en cursist ten aanzien van de dienstverlening is een inspanningsverplichting van The Luxury Floor – The Brow Queen Academy en geen resultaatverbintenis. Als het gaat om informatie, waaronder uitdrukkelijk begrepen de website(s), staat  The Luxury Floor – The Brow Queen Academy niet in voor de inhoudelijke juistheid. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele druk-en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen met betrekking tot de inhoud op de website en andere door The Luxury Floor – The Brow Queen Academy gepubliceerde uitgaven.
2. De enkele overschrijding van een overeengekomen tijd brengt The Luxury Floor – The Brow Queen Academy niet in verzuim. Evenmin heeft cursist alsdan recht op vergoeding van door hem geleden schade.

The Luxury Floor – The Brow Queen Academy is niet gebonden aan tijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel nietaanlevering door leveranciers van The Luxury Floor – The Brow Queen Academy, extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en), en stakingen van personeel van The Luxury Floor – The Brow Queen Academy of haar (niet) ondergeschikte hulppersonen.
3. Als cursist constateert of redelijkerwijs kan constateren dat The Luxury Floor – The Brow Queen Academy in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 10 dagen na constatering aan The Luxury Floor – The Brow Queen Academy schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken.  The Luxury Floor – The Brow Queen Academy zal in voorkomende gevallen door cursist een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen.
4.  The Luxury Floor – The Brow Queen Academy behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma en cursusmateriaal organisatorische/inhoudelijke wijzigingen aan te brengen, om welke reden ook, en dit zonder restitutie van enige cursusgelden.

Artikel 5. Intellectuele eigendom
1.  The Luxury Floor – The Brow Queen Academy behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. De cursist verkrijgt het gebruiksrecht van het verstrekte cursusmateriaal voor eigen gebruik. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Luxury Floor – The Brow Queen Academy mag de cursist niets, ook geen gedeelten, openbaren, exploiteren, aanpassen, verkopen, in gebruik geven aan derden of op welke wijze dan ook verveelvoudigen.

Artikel 6. Overmacht
1. The Luxury Floor – The Brow Queen Academy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, door een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld.
2. Ingeval van overmacht aan de zijde van  The Luxury Floor – The Brow Queen Academy worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer deze situatie van overmacht van   The Luxury Floor – The Brow Queen Academy langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen.

Artikel 7. Betaling
1. Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal cursist binnen 14 dagen na factuurdatum het factuurbedrag overmaken naar The Luxury Floor – The Brow Queen Academy
2. Cursist is van rechtswege in verzuim indien niet binnen 14 dagen na factuurdatum is betaald. Cursist is alsdan verzuimrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.
3. Door cursist gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt cursist dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4. Bij niet tijdige betaling is de cursist zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop de cursist in verzuim is worden alle, voor de resterende duur van de afgenomen dienst, verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid door de cursist aan The Luxury Floor – The Brow Queen Academy te worden voldaan.

De cursist kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van The Luxury Floor – The Brow Queen Academy tot het moment dat de achterstallige betalingen zijn voldaan. Voorts is The Luxury Floor – The Brow Queen Academy alsdan bevoegd de relatie met de cursist op te zeggen. Een eventueel
diploma/certificaat wordt door The Luxury Floor – The Brow Queen Academy niet uitgegeven zo lang een achterstand in de betalingen bestaat.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. The Luxury Floor – The Brow Queen Academy is niet aansprakelijk voor schade die cursist lijdt door tekortkomingen van   The Luxury Floor – The Brow Queen Academy en/of diens (niet) ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van The Luxury Floor – The Brow Queen Academy.
2. The Luxury Floor – The Brow Queen Academy is evenwel niet aansprakelijk voor:
a) bij cursist of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door cursist of derden aan The Luxury Floor – The Brow Queen Academy of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van cursist of derden;
b) bij cursist of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door The Luxury Floor – The Brow Queen Academy ingeschakelde (niet) ondergeschikte hulppersonen en of andere derden.
3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van The Luxury Floor – The Brow Queen Academy en de door The Luxury Floor – The Brow Queen Academy ingeschakelde derden voor door cursist of derden geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
4. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen twee weken nadat cursist de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij The Luxury Floor – The Brow Queen Academy schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 9. Annulering
1. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook. Hieronder valt dus ook afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte of ongeval of andere onvoorziene factoren.
2. Wanneer een cursist de inschrijving intrekt dan moet de annulering voor aanvang van de cursus, per email gericht aan ilhamtacheu@gmail.comontvangen
zijn. Vermeld in het onderwerp van de email: annulering van ‘cursusnaam en cursusdatum’. In de tekst van de email dien je te beschrijven waarom de cursus geannuleerd wordt en tevens vermeld je je naam, achternaam en contactgegevens.
3. Indien een inschrijving door de cursist op deze wijze wordt geannuleerd, dan is de cursist de volgende annuleringskosten verschuldigd:
Bij annulering tussen 6 en 1 week voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Binnen 1 week voor aanvang van de cursus en tijdens de cursus is de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd. Dit geldt tevens als de cursist niet annuleert en ook niet op de cursus verschijnt. Ook bij tussentijds afbreken van de cursus betaalt de cursist het gehele cursusgeld.
4.  The Luxury Floor – The Brow Queen Academy kan een cursus annuleren indien de annulering dient te gebeuren door onbeschikbaarheid van docent(en), cursusruimte of onvoldoende deelname.
5.  The Luxury Floor – The Brow Queen Academy kan een cursus annuleren, om
welke reden ook. Bij annulering door The Luxury Floor – The Brow Queen Academy ontvangt de cursist het betaalde cursusgeld binnen twee weken retour.
6. Indien een cursist een inschrijving wil uitstellen naar een andere cursusdata, om welke reden ook, dan wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Uitstellen van de inschrijving is alleen mogelijk naar de eerste twee opvolgende cursusdata. Bovendien kan de uitstelling enkel plaatsvinden nadat cursist de administratiekosten
van 25 euro heeft voldaan aan  The Luxury Floor – The Brow Queen Academy.
7. Indien The Luxury Floor – The Brow Queen Academy een cursus wil uitstellen naar een latere datum, om welke reden ook, heeft de cursist het recht om kosteloos de cursus te annuleren op voorwaarde
dat dit gebeurt binnen 48 uur na kennisgeving van het uitstel.
8. Annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren, per brief, of per email. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of emaildatum. Het enige emailadres dat
de cursist hiervoor kan gebruiken is ilhamtacheu@gmail.com
9. Een cursist die met een cursus is aangevangen, doch vervroegd is gestopt, om welke reden ook, heeft geen recht op restitutie van reeds betaald cursusgeld en is gehouden om indien het volledige cursusgeld nog niet zou zijn voldaan, het resterende bedrag aan cursusgeld alsnog te voldoen.
10. Indien The Luxury Floor – The Brow Queen Academy de cursus niet kan uitvoeren wegens overmacht, heeft The Luxury Floor – The Brow Queen Academy het recht de cursus kosteloos te annuleren. Onder overmacht wordt begrepen: opstanden, natuurfenomenen, ziekte of overlijden docent enz.
11. Annuleringen worden alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende
werkdag.
12. Er geldt bij inschrijving een bedenktermijn van 14 dagen. De bedenktermijn vangt aan direct na inschrijving. Binnen 14 dagen kan de cursist de inschrijving kosteloos annuleren via een email gericht aan ilhamtacheu@gmail.com

Artikel 10. Privacy
The Luxury Floor – The Brow Queen Academy zal in het kader van de contractuele relatie met de cursist tijdens het registratie en inschrijvingsproces persoonsgegevens verzamelen. De cursist geeft door inschrijving ondubbelzinnig toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken conform hetgeen is bepaald in de wet bescherming persoonsgegevens. Alle informatie die door cursist wordt verstrekt aan The Luxury Floor – The Brow Queen Academy wordt vertrouwelijk behandeld en wordt slechts aan derden verstrekt wanneer dit voor de uitvoering van de onderhavige contractuele relatie strikt noodzakelijk is en na toestemming door de cursist.

Artikel 11. Ontbinding
1. Cursist heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst als The Luxury Floor – The Brow Queen Academy, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Als cursist op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds materialen ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze materialen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij The Luxury Floor – The Brow Queen Academy ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
2. Als The Luxury Floor – The Brow Queen Academy aansprakelijk is jegens cursist en/of tot nakoming gehouden, is The Luxury Floor – The Brow Queen Academy, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, als dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Als The Luxury Floor – The Brow Queen Academy tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. The Luxury Floor – The Brow Queen Academy zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
3.  The Luxury Floor – The Brow Queen Academy kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als cursist – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, als cursist in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of als de onderneming van cursist wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

The Luxury Floor – The Brow Queen Academy zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
4. De cursist dient zich te gedragen zoals een behoorlijk cursist betaamt. Indien de cursist zich op een dusdanige wijze gedraagt, dat dit schade aan de belangen van The Luxury Floor – The Brow Queen Academy dan wel lijf, eer of belangen van andere cursisten toebrengt, behoudt The Luxury Floor – The Brow Queen Academy zich het recht voor de overeenkomst met de cursist te ontbinden. In dit geval vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.
5. Indien de cursist door middel van overtreding van de huisregels, met schade aan de belangen van The Luxury Floor – The Brow Queen Academy dan wel lijf, eer of belangen van andere cursisten als gevolg, behoudt The Luxury Floor – The Brow Queen Academy zich het recht voor de overeenkomst met de cursist te ontbinden. In dit geval vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.
6. Bedragen die The Luxury Floor – The Brow Queen Academy heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 12. Geschillen
1. De overeenkomst die tussen The Luxury Floor – The Brow Queen Academy en cursist mochten ontstaan naar aanleiding van een door The Luxury Floor – The Brow Queen Academy met cursist gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.